RO / EN

a.2| LEGISLAȚIE

Legea nr. 7/1996 republicată a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare.
(223 KB)
Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(295 KB)
Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(484 KB)
Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării şi cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi private a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare.
(421 KB)
Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare.
(2.40 MB)
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.
(276 KB)
Legea nr. 114/1996 legea locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(114 KB)
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(293 KB)
Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al ANCPI privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie și înscriere în evidenţele de cadastru și carte funciară, cu modificările şi completările ulterioare.
(66.6 MB)
Ordinul nr. 107/2014 al Directorului General al ANCPI privind aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European in vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate in domeniile cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României.
(2.43 MB)
Ordinul nr. 1/2014 al Directorului General al ANCPI privind aprobarea Specificaţiilor tehnice pentru lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, conţinute în documentaţiile de atribuire a contractelor pentru lucrări de cadastru.
(28.2 MB)
Ordinul nr. 39/2009 al Ministrului Administraţiei şi Internelor privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate şi a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, cu modificările şi completările ulterioare.
(58.6 KB)
Ordinul 798/897/2005 comun al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul documentaţiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol.
(46.3 KB)
Ordinul nr. 534/2001 al ministrului administraţiei publice privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, cu modificările şi completările ulterioare.
(503 KB)
Ordinul nr. 1340/2015 privind modificarea şi completarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014.
(292 KB)
Hotărârea nr. 401/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare.
(2.16 MB)
Hotărârea nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea și funcţionarea asociaţiilor de proprietari.
(620 KB)
Hotărârea nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate private asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările şi completările ulterioare.
(531 KB)
< Inapoi la listare