RO / EN

a.6| DOCUMENTAȚII CADASTRALE ȘI ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară cuprinde evidenţa tehnică, economică şi juridică a imobilelor din aceeaşi unitate administrativ-teritorială: comună, oraş sau municipiu.
Pot fi intabulate în cartea funciară următoarele drepturi reale imobiliare: dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia, drepturile reale corespunzătoare dreptului de proprietate publică, drepturile reale de garanție. Intabularea se efectuează numai în baza unui înscris autentic notarial încheiat de un notar public în funcţie, în România, a unei hotărâri judecătorești definitive sau irevocabile după caz, a unui certificat de moștenitor sau a unui act administrativ care, în condițiile prevăzute de lege, are ca efect constituirea, modificarea, transmiterea sau stingerea unui drept real imobiliar supus înscrierii în cartea funciară.
Documentaţiile cadastrale întocmite la cerere, în vederea înscrierii în evidențele de cadastru și carte funciară, pot fi:

 • documentaţie pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;
 • documentație pentru actualizarea informațiilor cadastrale ale imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară:
   • înscriere/radiere construcții
   • modificare limită
   • modificare suprafață;
   • actualizare categorii de folosință/destinații pentru o parte din imobil;
   • repoziționare;
   • identificarea părții din imobil afectată de dezmembrăminte ale dreptului de proprietate în cazul în care aceste drepturi sunt constituite numai pe o parte din imobil;
   • actualizarea altor informații cu privire la imobil.
 • documentaţie de identificare a amplasamentului imobilului situat pe alt UAT decât cel în evidenţa căruia a fost înregistrat în cartea funciară;
 • documentație întocmită în vederea atribuirii numărului cadastral, fără înscriere în cartea funciară;
 • documentaţie pentru dezlipire/alipire teren;
 • documentație de prima înregistrare UI;
 • documentaţie pentru apartamentare;
 • documentaţie pentru dezlipire UI;
 • documentaţie pentru reapartamentare;
 • documentaţie în vederea reconstituirii cărţii funciare pierdute, distruse sau sustrase.

Tipuri de imobile pentru care sunt necesare documentații tehnice si înscrieri în Cartea Funciară:

  • Toate imobilele pentru care nu s-a atribuit număr cadastral și nu a fost înscris în cartea funciară:
  • Păduri;
  • Ape;
  • Drumuri;
  • Căii ferate;
  • Apartamente;
  • Imobile amplasate in extravilanul unității administrativ teritoriale;
  • Imobile cu sau fară construcții amplasate în intravilanul unității administrativ teritoriale.

Acte necesare:

  • Titlu de proprietate – copie legalizată sau ordinul prefectului – copie legalizată;
  • Contract de vânzare cumpărare – copie legalizată;
  • Certificat de moştenitor – copie legalizată;
  • Certificat de donaţie – copie legalizată;
  • Sentinţă civilă – copie conform cu originalul;
  • Certificat fiscal în original (emis de primăria comunei pe raza căruia se află terenul). Acesta este valabil în luna în care este emis şi trebuie să fie în perioada de valabilitate în momentul în care se depune dosarul la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
  • Plan parcelar emis şi ştampilat de primărie, în caz că nu există plan parcelar pentru tarlaua în care se află terenul dumneavoastră, cadastrul se va face cu menţiunea “amplasament incert” în baza unei declaraţii notariale a proprietarului că înţelege şi este de acord cu situaţia imobilului;
  • Copie acte de identitate proprietar(i).
< Inapoi la listare